การปฏิบัตตนตามแนวทางชีวจิต

การปฏิบัตตนตามแนวทางชีวจิต

 

ชีวจิต เป็นแนวทางหนึ่งของการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับแนวทางธรรมชาติบำบัด โดยเน้นความสัมพันธ์ของสุขภาพกาย สุขภาพใจ  และความมีน้ำใจ ตรงกับทฤษฎีเรื่อง Body and Mind ของ Dr. Norman Cousin  และยึดหลักการเดียวกับหลักโฮลิสติก (Holistic) ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่จัดเป็นความรู้ที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน การปฏิบัติตามแนวทางชีวจิต เน้นระบบการปฏิบัติตนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในด้านอาหาร การออกกำลังกาย และการพัฒนาจิตใจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • To post pieces of code, surround them with <code>...</code> tags. For PHP code, you can use <?php ... ?>, which will also colour it based on syntax.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • You may quote other posts using [quote] tags.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Comment Input

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <img> <center> <font> <u> <br/>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.