การใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

การใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ดังนี้

1. ผู้ป่วยต้องมีความหวังอยู่เสมอว่าการรักษาจะได้ผล คิดไว้เสมอว่า ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุดแล้ว
2. รับประทานอาหารให้เพียงพออยู่เสมอ
3. พักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง
4. ดื่มน้ำมากๆ วันละ 2 – 3 ลิตร เพื่อช่วยขับของเสียที่เกิดจากเนื้อเยื่อถูกทำลาย
5. พยายามหาความรู้และวิธีการดูแลตนเอง หากผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ดีผู้ป่วยจะรู้สึกดีขึ้น เพราะผู้ป่วยสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตผู้ป่วยได้
6. ทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส เข้าร่วมกิจกรรมในสังคมที่มีประโยชน์ ยาเคมีบำบัด ไม่ควรจะทำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียการเข้าสังคม
7. ตั้งเป้าหมายในการทำงานให้เข้ากับสภาพความเป็นจริง ไม่ควรทำงานหนักเกินไป เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยท้อถอย เนื่องจากร่างกายของผู้ป่วยไม่สามารถทนกับงานที่หนักเกินไปได้
8. ออกกำลังกายตามความเหมาะสม จะทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกภูมิใจในตนเอง ลดความโกรธตึงเครียดลง และส่งเสริมความอยากอาหาร
9. เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ป่วยโรคเดียวกับผู้ป่วย
10. แสวงหาสิ่งใหม่ๆ ที่ทำให้ผู้ป่วยต่อสู้กับโรค หลีกเลี่ยงกิจกรรมซ้ำซาก จำเจ
11. จดบันทึกเหตุการณ์ในขณะรับการรักษา กิจกรรมที่ผู้ป่วยเคยปฏิบัติ และความรู้สึกของผู้ป่วยในแต่ละวัน จะทำให้ผู้ป่วยเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยดีขึ้น และเป็นการช่วยความจำในสิ่งที่ผู้ป่วยสงสัยอยากไต่ถามแพทย์พยาบาลด้วย