เหตุผลที่จะต้องเจาะเลือดก่อนการให้ยาเคมีบำบัด

เหตุผลที่จะต้องเจาะเลือดก่อนการให้ยาเคมีบำบัด

เนื่องจากแพทย์ต้องพิจารณาความพร้อมของร่างกายก่อนที่จะรับยาเคมีบำบัด เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวผู้ป่วยเอง ค่าปกติขององค์ประกอบของเลือดมีดังนี้

ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง ค่าปกติ ผู้ชาย 13 – 18 ผู้หญิง 12 – 16
เม็ดเลือดขาว ค่าปกติ 4,800 – 10,800
นิวโทรฟิล ค่าปกติ 40 – 74%
เกร็ดเลือด ค่าปกติ 130,000 – 400,000

นิวโทรฟิลเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ แพทย์จะมีวิธีการคำนวณค่าของเม็ดเลือดขาวที่สมบูรณ์ (Absolute Neutrophil Count = ANC) ก่อนพิจารณาให้ยาเคมีบำบัดให้ผู้ป่วย โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

จำนวนเม็ดเลือดขาวที่สมบูรณ์ (ANC) = นิวโทรฟิล x เม็ดเลือดขาวทั้งหมด
100

ถ้า ANC น้อยกว่า 1,500 ทางการแพทย์ถือว่าผู้ป่วยนั้นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนปกติ อาจพิจารณาหยุดการให้ยาเคมีบำบัดชั่วคราว หรือมีการปรับลดขนาดยาลงก็ได้ ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์เป็นรายๆ ไป นอกจากนี้แพทย์ต้องพิจารณาดูความเข้มข้นของเลือดและเกร็ดเลือดก่อนให้ยาเคมีบำบัดด้วย